Pompeiian Legos

Pompeiian Legos. Proof that Pompeii is fake. :-)