Fresco (Pompeii)

Fresco (Pompeii)

Table legs (Pompeii)
Detail on Arch (Pompeii)
Back to Gallery