Pompeiian Legos

Pompeiian Legos. Proof that Pompeii is fake. 🙂

Pompeii inhabitant
Statue of Apollo
Back to Gallery